X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

قلب من چشم تو

شعر

شنبه 1 آبان 1395 ساعت 11:33

مقدس تر از شعرم کلمه ای نیست

آموخته ام ازهیچکس انتظاری نداشته باشم
از مادرم مادری
ازپدرم پدری
و ازخداوندیکتا خدایی
آموخته ام فقط عاشق باشم
و از هیچ کس انتظاری نداشته باشم
از معشوقه ام عاشقی
از دستانش لمس تنم
از لبانش بوسه های آتشین
آموخته ام زندگی کنم
و از هیچ چیز انتظاری نداشته باشم
از لبخندهایت زندگی
از نفسهایت حیات
از مرگ مردن را حتی انتظارندارم
من یاد گرفتم خودم را خدایی کنم
مادر خودم باشم
پدر خویشتنم باشم
شعر هایم را روی آسمان بنویسم
چرا که هیچ کلماتی مقدس تر از آن نیافتم

ماری القصیفی شاعر لبنانی 
مترجم : بابک شاکر